Ruzies! Geld! Faam! De Maan!

bron: Planet Earth (BBC) + de flamingo’s zelf + talent met computers

Hallo! Hi! (EN below)

Zondag 5 juni organiseert collectief NOK in DE MAAN (Mechelen) een reflectiemoment met gratis kennis en moeilijke vragen over collectief werken. Na een eerste zondag in RADAR, met nieuwe makers over nieuwe collectieven, onderzoeken we in dit tweede luik collectiviteit binnen de kunstensector. Moeten residenten zeggenschap hebben in de koers die een huis vaart? Zijn collectieve projecten hip op papier, maar in de realiteit log en onbetaalbaar? 

Ellenlange discussies verzekerd! Maar het wordt echt leuk, dat beloven we plechtig. Kleine groepjes, concrete gesprekken, soep, een banaal intermezzo, een glas cavia. De zon zal schijnen, dat voelen we.

VOOR WIE?
Ben jij actief in het kunstenveld binnen één of meerdere collectieve contexten? Programmeer je festivals aan de kust of leid je een kunstenwerkplek? Experimenteer je binnen je artistieke praktijk met nieuwe modellen van samenwerken? 

WAAR + WANNEER?
DE MAAN 
Minderbroedersgang 3,  2800 Mechelen  
zondag 5 juni, 11.00-16.00

OVERTUIGD? OKE! 
Wij willen weten hoeveel mensen er ongeveer aanwezig zullen zijn én waar jullie het over willen hebben. Vul de bijgevoegde vragenlijst in, zo kan je mee de onderwerpen en vragen bepalen. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden, doe maar lekker waar je zin in hebt, dat doen wij ook.

TOT SLOT –
Ben je actief in de buurtwerking, heb je ervaring met collectief wonen, wil je je toekomstplannen delen voor een groots project op basis van werken in horizontale structuren? Super fijn, maar dit moment focussen we op de kunstensector. Kom a.u.b. naar het volgende reflectiemoment op zaterdag 24 september in ARSENAAL/LAZARUS, waar we het hebben over collectiviteit als manier om je te organiseren binnen de samenleving.

ENGLISH! WE’RE POLYGLOTS! THANKS DEEPL!

Sunday 5 June collectief NOK organizes a reflection moment with free knowledge and difficult questions about collective work at DE MAAN (Mechelen). After a first Sunday in RADAR, with new makers about new collectives, in this second part we investigate collectivity within the artfield. Should residents have a say in the direction a house takes? Are collective projects hip on paper, but in reality unwieldy and unaffordable?

Long discussions guaranteed! But it will be fun, we solemnly promise. Small groups, concrete conversations, soup, a banal intermezzo, a glass of prosecco. The sun will shine, we feel it.

WHO IS IT FOR?
Are you active in the arts within one or more collective contexts? Do you programme festivals on the coast or run an arts workplace? Do you experiment within your artistic practice with new models of collaboration?

WHERE + WHEN?
De MAAN
Minderbroedersgang 3, 2800 Mechelen  
Sunday 5 June, 11.00-16.00

CONVINCED? OK!
We want to know how many people will be attending and what you want to talk about. Please fill in the attached questionnaire, so that you can help us determine the topics and questions. You don’t have to answer all the questions, just do what you like, that’s what we do.

OH AND –
Are you active in community work, do you have experience with collective living, do you want to share your future plans for a large project based on working in horizontal structures? Great, but right now we are focusing on the arts sector. Please come to the next reflection moment on Saturday 24 September in ARSENAAL/LAZARUS, where we will talk about collectivity as a way of organizing in society.